Ordningsregler

Riktlinjer

Vi medlemmar har ett gemensamt intresse av att skapa en bra boendemiljö i området. För detta krävs vissa regler och riktlinjer som alla solidariskt ställer upp på och följer.

Vi vill också känna trivsel och trygghet där vi bor. Det kan vi uppnå om vår samvaro präglas av hänsyn, omtanke och respekt för varandra.

Dessutom har vi alla ett ansvar för att våra gemensamhetsanläggningar förvaltas på bästa sätt.

Regler och rättigheter

Även i en väl fungerande gemenskap behövs det vissa regler. Följande gäller inom Myrängens Samfällighetsförening.

Årsstämma

Stämman som hålls i mars är föreningens högsta beslutande organ. Alla fastighetsägare i samfälligheten har rätt att delta i stämman. Vid omröstning gäller en röst per fastighet. Medlemsmotioner ska lämnas till styrelsen senast den 31 december. Stämman beslutar bl a om vilken medlemsavgift som ska tas ut under innevarande år. Mellan stämmorna leds föreningen av den styrelse på 5 personer, valda av stämmodeltagarna. Stämman avgör om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Ekonomi

Medlemmarna har ett delat ekonomiskt ansvar för de byggnader, lekplatser och friytor som ingår i samfälligheten. Skador som orsakats av enskild medlem eller dennes familj ska ersättas – eller på annat sätt åtgärdas – av den som vållat dem.

Medlemmarna betalar en avgift, som bestäms av årsstämman, till föreningen. I medlemsavgiften ingår bl a kostnader för vatten (preliminär förbrukning), sophämtning, vägbelysning, vinterväghållning, lekplatser och friytor och gemensam elförbrukning i garage.

Förfallodag för avgiften är den sista dagen i januari, april, juli och oktober månad. En dröjsmålsränta på f n 10 % tas ut på avgifter som inte betalats inom 14 dagar från förfallodagen.

Förnyelsefonden

I medlemsavgiften ingår även (enl lag) en årlig avsättning till den s k Förnyelsefonden. Denna är avsedd till förbättringar av kommunaltekniska anläggningar, med vilket avses t ex reparationer och underhåll av vägar, elnät, vatten- och avloppsnät, fjärrvärmenät, parkeringsplatser och lekparker. Fondavsättningarna gäller även för samfällighetsföreningar som förvaltar andra värdefulla gemensamhetsanläggningar, som t ex kvarterslokalen. Enligt tidigare beslut ska varje år 0,1 % av det sammanlagda taxeringsvärdet placeras i fonden. Storleken på denna fond regleras inte i lagen utan avgörs av förhållandena inom resp samfällighet.

Vattenförbrukning

Varje hushåll har en egen vattenmätare, vars ställning ska avläsas och rapporteras in till kassören vid resp årsskifte. Den som förbrukat mer vatten än genomsnittet debiteras extra för detta, den som förbrukat mindre får pengar tillbaka. Regleringen av vattenavgiften görs under 2:a kvartalet nästkommande år.

Samfällighetens vägar

Våra vägar ska i princip vara bil- och mcfria. Det får dock användas för att forsla tung eller skrymmande last till och från bostaden. Utryckningsfordon, vissa tjänstefordon, taxi och bilar som transporterar personer som har svårt att gå, har rätt att köra på vägarna. Det är förbjudet att tvätta bilar inom samfällighetens område.

Mopedåkning är inte tillåten. Cykelåkning är tillåten under förutsättning att cyklisterna kör försiktigt och visar hänsyn till den som går eller leker i området.

Parkering

Bilar (och mc) ska parkeras på därför avsedda platser (p-däck, radgarage eller parkeringsyta). Parkering i anslutning till resp fastighet är förbjuden.

Lekplatser och friytor

Barnen ska kunna leka tryggt, inte bara på de iordningställda lekplatserna, utan även på andra friytor i området. Den som observerar något som kan tänkas utgöra en fara för barnen ska snarast meddela detta till styrelsen.

Hund- och kattägare ska se till att djuren inte förorenar på lekplatserna. Hundar, som uppenbart inte kan hållas under uppsikt, ska vara kopplade.

Vinterväghållning

För att ingen ska skadas och för att hålla kostnaderna nere för vinterväghållning måste vi ibland själva sanda områdets vägar, garageplaner och vid sophusen. Sandlådor finns utställda på flera ställen. För större insatser finns sandspridare att låna.

Den som använder motor/kupévärmare i bilen ska ha en timer inkopplad för att hålla nere de gemensamma elkostnaderna.

Städning

Vår samfällighet ska anses som ett välskött och trevligt område. Genom att plocka upp skräp, ta bort ogräs ur planteringarna och hålla snyggt på våra tomter, kan vi alla bidra till detta. Två gånger om året samlas vi till gemensam storstädning av området. I denna ska åtminstone en person per hushåll delta.

Sophantering

Samfälligheten deltar i kommunens plan för sopsortering. Det betyder att vi alla måste följa de regler som kommunen i samarbete med renhållningsföretagen ställer upp. Information om eventuella ändringar meddelas i Myrängsbladet.

Privata komposter är tillåtna, om de sköts så att de inte utgör en sanitär olägenhet för andra.

Träfflokalen

I samfälligheten finns en träfflokal som medlemmarna kan hyra för en mindre avgift. Kontakta stugfogden som har bokningslista och nycklar. Träfflokalen ska vara utrymd senast kl 00.30. Det är förbjudet att övernatta i lokalen.

Barn och ungdomar får gratis låna lokalen för att t ex spela bordtennis under förutsättning att föräldrarna tar ansvar för ev uppkomna skador på byggnad eller inredning.

Innan nycklarna återlämnas ska lokalen städas.

Grannsamverkan

Samfälligheten är ansluten till polisens projekt Grannsamverkan. Syftet med detta är att genom ett nätverk av grannar minska brott och störningar. En väl genomförd Grannsamverkan bidrar till ökad trygghet och trivsel i vårt område.

***